Strona głównaZastosowaniaWydawnictwa magazynowe

Wydawnictwa magazynowe

Specyfika produkcji

Produkcja magazynów, kolorowych periodyków, katalogów produktowych i rozbudowanych broszur reklamowych jest przedmiotem zainteresowania wydawnictw i agencji reklamowych. Począwszy od dużych koncernów medialnych, dysponujących bogatą wiedzą i doświadczeniem, a skończywszy na niedużych, kilkuosobowych redakcjach specjalizujących się w tytułach niszowych – zwykle z niewielkimi zasobami i bez specjalistów – wszyscy dążą do optymalizacji jakości produktu końcowego, przy racjonalnym podejściu do kosztu jego wytworzenia.

Produkt poligraficzny jakim jest kolorowy magazyn lub katalog jest efektem pracy wielu osób, dbających o wartościową merytorycznie treść i doskonałą artystycznie formę wizualną. Z technicznego punktu widzenia przygotowanie publikacji jest często wyzwaniem – ze względu na łączenie różnych technologii druku i papierów, rodzajów oprawy, czy też starannością o wierną reprodukcję grafiki. Nastawienie na treść, jako element tworzący wartość i formę artystyczną, stanowiącą o jej atrakcyjności, a widoczną szczególnie w publikacjach segmentu luksusowego, sprawia, że ważną odgrywa standaryzacja procesu. Pozwala ona osiągać powtarzalne efekty i przygotować materiał w sposób jednolity i perfekcyjny.

Niebagatelną rolę odgrywa również dążenie do zaspokojenia wymagań reklamodawców – kluczowego elementu modelu biznesowego współczesnych wydawnictw komercyjnych. Agencje kładą duży nacisk na ochronę reklamowanych marek i wymuszają ciągłe doskonalenie jakości – zwłaszcza w kwestii odwzorowania kolorów.

Współczesne wydawnictwa bardzo rzadko dysponują własnymi drukarniami, proces ten jest przeważnie zlecany na zewnątrz – do wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych. W wielu przypadkach park maszynowy jednej drukarni współdzielony jest pomiędzy kilka konkurujących ze sobą na co dzień wydawnictw. Taki model pracy w połączeniu z dużymi nakładami sprawia, że niezmiernie ważnym jest przestrzeganie zakontraktowanego harmonogramu pracy – a co za tym idzie dbałość o dostarczenie materiału na czas i bez błędów.

Tworzenie, czy to kolejnych wydań przewodnika telewizyjnego, czy wielostronicowego katalogu to praca grupowa. Wymaga koordynacji pracy zespołu składającego się z ludzi o bardzo różnych predyspozycjach i kompetencjach. Zarządzanie projektem tego typu to konieczność zapewnienia stałej komunikacji i współpracy edytorów, grafików, repro-studia i drukarni i agencji reklamowych, nierzadko pracujących w różnych lokalizacjach. Wiedza o postępie prac i ewentualnych rozbieżnościach, mogących wpłynąć na efekt końcowy jest w takim środowisku kluczowa. 

Problemy i wyzwania

Planowanie i organizacja pracy – jest kluczowym wyzwaniem. Przy koordynacji pracy wielu osób w redakcji i w przy przygotowaniu reklam, niezbędnym jest opanowanie ram czasowych i zapewnienie odpowiedniego podziału obowiązków związanych  z dostarczeniem treści i materiałów.

W zakresie rozwiązań technicznych kluczowym wyzwaniem stojącym przed wydawnictwem jest osiągniecie jak najlepszych rezultatów jakościowych, przy zachowaniu dbałości o koszty. Wiąże się to na przykład ze świadomym wyborem gorszej jakości papierów w przypadku periodyków skierowanych do mniej wymagającego obiorcy. Wymagania techniczne powodują konieczność stosowania dodatkowych procesów redukcji nafarbienia i zalewkowania. W przypadku publikacji o bardziej luksusowym charakterze – jakoś reprodukcji barw oraz precyzja druku ma kluczowe znaczenie – tutaj klient spodziewa się bowiem spektakularnych rezultatów. Niebagatelna rolę odgrywa też presja ze strony reklamodawców, dbających o jakość reprodukcji własnych materiałów, często przygotowanych w zupełnie innych standardach niż te obowiązujące wewnętrznie w wydawnictwie.

Standaryzacja produkcji w przygotowalni eliminuje potrzebę każdorazowego ustalania sposobu przygotowania materiału. Ma to niebagatelne znaczenie w sytuacji, kiedy produkcja trafia do drukarni, niezwiązanej z wydawnictwem (dostawca usług). Takie podejście pozwala na szybkie dostosowanie materiału do zmieniających się warunków i umożliwia zmianę drukarni z wydania na wydanie, a nawet produkcję materiału (np. okładki i środka publikacji) w dwóch różnych zakładach.

Zastąpienie tradycyjnych wydruków próbnych systemem soft proofingu pozwala na wymierne oszczędności – a jednocześnie podgląd tego samego materiału w różnych lokalizacjach. Optymalnym rozwiązaniem jest system umożliwiający podgląd materiału zarówno w agencji reklamowej, w redakcji, w dziale produkcji, czy też w drukarni w ten sam sposób. Dzięki temu znacząco można zredukować koszty logistyki i przyspieszyć proces akceptacji.

Nowym wyzwaniem dla wydawnictw jest transformacja z ery druku do nowych publikacji elektronicznych. Proces ten ma wiele możliwych implementacji – zarówno poprzez całkowitą zmianę systemu tworzenia materiału jak i wykorzystanie już gotowego systemu produkcji materiału do druku. W wielu przypadkach ten drugi system ma uzasadnienie ekonomiczne – ze względu na charakter materiału i koszty jego przygotowania. W takiej sytuacji potrzebna jest metoda umożliwiająca szybkie i tanie tworzenie wydań w postaci replik drukowanej treści wzbogaconej o elementy interaktywne. 

Rozwiązanie

PuzzleFlow Publisher jest rozwiązaniem zapewniającym utrzymanie bieżącej produkcji poligraficznej w wydawnictwach różnej skali: od małych specjalistycznych zespołów redakcyjnych do dużych koncernów medialnych. Zadania systemu obejmują: planowanie produkcji z uwzględnieniem wielu tytułów i wielu docelowych zakładów produkcyjnych (drukarni), planowanie wydania – system elektronicznego szpigla, dostarczenie, weryfikację i konwersję materiału produkcyjnego w postaci plików PDF, obsługę agencji reklamowych, system soft-proofingu i wsparcie dla wydruków próbnych na urządzeniach, komunikację wewnątrz zespołów redakcyjnych, przygotowanie materiałów do potrzeb e-publikacji i archiwizację.

PrintManager – to system MIS znajdujący zastosowanie w dużych wydawnictwach i drukarniach pracujących na potrzeby wydawnicze. Wspomaga proces planowania produkcji, w oparciu o dane pozyskane ze zleceń i manualnie wprowadzane poprawki na wykresie Gantt-a. Wizualizuje proces produkcji, obłożenie maszyn umożliwia precyzyjne harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia nieprzewidzianych przestojów. Dzięki elektronicznym kartom technologicznym cała publikacja może być opisana w jednolity sposób. Dzięki śledzeniu stanu realizacji zlecenia, przy produkcji dużych nakładów, możliwe jest bieżące reagowanie na pojawiające się zagrożenia lub braki surowców.

InfoCRM – stanowi uzupełnienie powyższych systemów – sprawdza się we wsparciu procesów biznesowych związanych z zamówieniami i komunikacją pomiędzy kontrahentami, zarówno wewnątrz wydawnictwa jak i w drukarni i kolportażu. InfoCRM pozwala na wprowadzenie ścieżek realizacji procesów biznesowych (workflow), w tym również zapewniając zgodność z procedurami zarządzania jakością.

Planowanie produkcji

 • System planowania produkcji z obsługą terminów i systemem notyfikacji
 • System planowania wydania, umożliwiający ustalenie położenia artykułów i reklam w obrębie publikacji (elektroniczny szpigiel)

Przygotowalnia

 • Automatyczna weryfikacja materiału pod względem technicznym w trakcie dostarczenia do systemu ze stanowiska grafika – pozwala na eliminowanie błędów np. związanych z niepoprawnie określonymi wielkościami stron
 • Konwersja materiału do standardów PDF/X i GWG (w tym również usuwanie transparencji)
 • Uwzględnienie procesu optymalizacji nafarbienia (ink saving) oraz konwersji pod konkretny typ papieru – zarządzenie kolorem oparty o profile ICC
 • System wydruków próbnych – umożliwia wysłanie materiału do dowolnego urządzenia w infrastrukturze wydawnictwa w celu wykonania wydruku próbnego
 • System soft proofingu – umożliwia wyświetlanie na skalibrowanych monitorach i stacjach proofujących wiernego odwzorowania kolorów publikowanego materiału, z możliwością ograniczenia akceptacji tylko do takich stacji
 • Możliwość archiwizowania materiału redakcyjnego i reklam

Zarządzanie

 • Moduł analityczny – pozwala na wyłowienie informacji o wielu askpektach produkcji takich jak ilość przetwarzanych prac, stron, wersji, opóźnień
 • Jasne określenie odpowiedzialności za wszystkie poziomy od tytułu i jego parametrów produkcyjnych do pojedynczej strony i reklamy
 • Śledzenie postępu pracy – umożliwia wskazanie potencjalnych zagrożeń i ocenę ryzyka.
 • System autoryzacji – pozwala na weryfikację i ograniczenie uprawnień poszczególnych osób – przez co nie mają one dostępu do nieopublikowanego materiału

Zalety rozwiązania

 • System elektronicznego szpigla i planowania wydania – ujednolica i raportuje wszelkie odstępstwa od zamierzonego harmonogramu, wskazuje odpowiedzialnych za potencjalne opóźnienia
 • Wykorzystanie nowoczesnych standardów PDF/X i GWG
 • Automatyczne dostarczenie materiału do wskazanej drukarni z możliwością weryfikacji poprawności transmisji
 • Natychmiastowa weryfikacja dostarczanego materiału podczas procesu jego wysyłania do systemu – preflight po stronie klienta
 • Wsparcie dla systemu soft proofingu – eliminuje potrzebę wykonywania wydruków próbnych
 • System montażu reklam umożliwia wysyłanie materiału reklamowego całkowicie niezależnie od stron redakcyjnych
 • Ujednolicenie systemu komunikacji pomiędzy osobami w wydawnictwie. 

 Korzyści z wdrożenia

 • Poprawa organizacji pracy i komunikacji zarówno w zespołach redakcyjnych jak i w relacjach z klientem zewnętrznym i drukarnią
 • Redukcja czasu potrzebnego na przygotowanie materiału i skrócenie procesu przygotowania poprzez automatyzacje procesu
 • Poprawa jakości reprodukcji kolorów oraz eliminacja błędów technicznych poprzez standaryzację procesu konwersji materiału do PDF/X i GWG i możliwość weryfikacji materiału na stanowisku graficznym
 • Oszczędności na kosztach farb przy zastosowaniu systemu redukcji i optymalizacji nafarbienia
 • Redukcja kosztów przygotowalni przy zastąpieniu systemu tradycyjnych wydruków próbnych systemem soft-proofingu
 • Eliminacja błędów produkcyjnych poprzez wprowadzenie systemu akceptacji treści merytorycznej (korekta) i technicznej (reprodukcja)
 • Optymalizacja procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania - dzięki zaangażowaniu narzędzi analitycznych
 • Redukcja kosztów przygotowania wydań elektronicznych dzięki bezpośredniej konwersji materiału do druku