Strona głównaZastosowaniaWydawnictwa gazetowe

Wydawnictwa gazetowe

Specyfika produkcji

Podstawowym produktem wytwarzanym przez wydawnictwa gazetowe pozostaje prasa drukowana. Niemniej na dzisiejszym trudnym rynku wydawnictwa i drukarnie muszą poprawiać swoją rentowność oferując dostęp do posiadanych mocy produkcyjnym innym firmom. Kiedy nakłady większości gazet spadają wybawieniem jest druk wysoko nakładowych materiałów reklamowych takich jak gazetki supermarketów, oraz sieci handlowych. W przypadku wielu drukarni prasowych nakłady prac zewnętrznych zbliżają się, lub nawet przekraczają nakłady wydawanych gazet.

Specyfika produkcji gazetowej (duży nakład, nacisk na niską cenę papieru) sprawia, że w produkcji używane są głównie maszyny rolowe, dzięki którym można minimalizować jednostkowy koszt druku. W stosunku do maszyn arkuszowych, maszyny rolowe pozwalają na użycie dużo tańszego (cieńszego) papieru, oraz oferują dużo wyższą wydajność całej linii produkcyjnej. Powyższe zalety ujawniają się dopiero przy dużych nakładach, co sprawia że potencjalnymi klientami drukarni prasowych są głównie inne duże przedsiębiorstwa.

Problemy i wyzwania

Najważniejszym wyzwaniem dotykającym wydawnictwa i drukarnie gazetowe jest presja czasu. Codzienny, napięty czasowo cykl produkcyjny sprawia, że w procesie produkcyjnym nie ma miejsca na błędy. Życie gazety jest pełne nieoczekiwanych wydarzeń. Poszczególne strony mogą być wielokrotnie przerabiane i uzupełniane. Jeśli ma miejsce jakieś istotne, lub nagłe wydarzenie, dziennikarze potrzebują możliwie jak najwięcej czasu na dostarczenie swoich artykułów. W takich sytuacjach techniczne przygotowanie materiałów i naświetlenie płyt często odbywa się w dużym stresie i na ostatnią chwilę. Pomimo to gazeta musi się ukazać bez błędów. Reklamy muszą się znaleźć tam, gdzie zaplanował to dział reklamy. Nie można pozwolić sobie na błędne użycie fontów, lub zmianę kolorów. Poleganie jedynie na czynniku ludzkim w takich warunkach pracy wcześniej, lub później musi się skończyć wpadką, a te w przypadku gazet bywają spektakularne.

Kolejnym problemem, który często pojawia się w działach prepress gazet jest użycie niestandardowych systemów informatycznych. Często są to rozwiązania o charakterze patchworkowym, składające się z wielu niezależnych aplikacji, które współpracują ze sobą dzięki skryptom przygotowanym przez działy IT. Takie systemy ewoluują w miarę jak rosną potrzeby wydawnictw i stopniowo stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne w utrzymaniu. W pewnym momencie ilość wzajemnych współzależności między poszczególnymi elementami tych systemów staje się bardzo trudna do opanowania nawet dla ich autorów. Jest to niekorzystne zjawisko, ponieważ po pierwsze utrudnia elastyczne reagowanie na zmiany wymuszane przez rynek, a po drugie bardzo silnie uzależnia wydawcę od swojego działu IT.

Rozwiązanie

Portfolio rozwiązań oferowanych przez firmę INFOSYSTEMS obejmuje dwa rozwiązania dedykowane dla druku gazetowego

 • PuzzleFlow Automator
 • PuzzleFlow WebPairer

Oba rozwiązania bazują na wspólnej platformie programowej i korzystają ze wspólnego zestawu modułów, które definiują ich funkcjonalność. PuzzleFlow Automator jest automatycznym systemem prepress przeznaczonym dla wydawnictw gazetowych. Podstawowym zadaniem systemu jest weryfikacja stron redakcyjnych i materiałów reklamowych pod kątem poprawności technicznej i zgodności z planem wydania, automatyczna korekcja drobnych odchyłek, oraz osadzanie materiałów reklamowych na dostarczonych stronach. Dzięki integracji z większością dostępnych na rynku systemów akwizycji reklam aplikacja jest w stanie kontrolować zgodność parametrów obrabianych materiałów z wymaganiami handlowymi, oraz wykrywać sytuację w których sprzedane reklamy nie znalazły się stronach na dostarczonych do systemu. Wbudowany mechanizm reguł przetwarzania pozwala naszej aplikacji przejąć rolę centralnego ośrodka zarządzającego procesem przygotowania materiałów do druku i zastąpić trudne w zarządzaniu rozwiązania oparte skryptach tworzonych przez działy IT wydawnictw. Nasze rozwiązanie umożliwia wdrożenie elektronicznego systemu obiegu materiałów, który można wykorzystać do archiwizacji prac, powiadamiania pracowników o potencjalnych problemach, czy integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi (w tym należącymi innych firm, np.: reklamodawca może otrzymać plik z wglądówką strony na której ukazała się jego reklama).

PuzzleFlow WebPairer jest automatycznym systemem impozycji i parowania stron przeznaczonym aplikacji gazetowych. System WebPairer jest oferowany zarówno w formie niezależnej aplikacji, oraz jako moduł wchodzący w skład systemu PuzzleFlow Automator. W przypadku instalacji obu rozwiązań WebPairer wykorzystuje pełną siłę korekcji prepress oferowanej przez Automatora. Jeśli klient zdecyduje się na instalacje wyłącznie części impozycyjnej w pakiecie otrzymuje podstawową korekcje prepress która obejmuje automatyczne poprawki geometrii stron. Ważną cechą systemu impozycji jest funkcja kompensacji przyrostu wstęgi, która ma szczególne znaczenie w przypadku druku na tańszym papierze, lub przy wykorzystaniu starszego parku maszynowego.

PrePress

Nasze rozwiązania przeznaczone dla rynku gazetowego obejmują całość procesów prepress niezbędnych dla przygotowania gazety do druku. Wszystkie dostarczane materiały są sprawdzane pod kątem ogólne poprawności technicznej, oraz zgodności z parametrami wydania zawartymi w centralnej bazie danych. Następnie, zależnie od wyników tego testu system aplikuje niezbędne korekcje, lub informuje operatorów o zaistniałym problemie. W miarę kompletowania wszystkich materiałów (stron i materiałów reklamowych), aplikacja wkleja dostarczone reklamy na stronach, a kompletne strony kierowane do modułu redukcji zużycia farby drukarskiej. Gotowe strony są parowane przy pomocy modułu WebPairer, a następnie umieszczane w kolejce RIP. Korekcja prepress wszystkich dostarczonych materiałów obejmuje:

 • Pełny preflight zgodny ze standardem GWG v4
 • Korekcje geometrii stron
 • Docinanie do rozmiaru
 • Skalowanie zwykłe i anamorficzne
 • Obroty
 • Korekcje koloru
 • obsługa kolorów spotowych,
 • konwersje RGB do CMYK
 • konwersje do odcieni szarości
 • Pełny moduł zarządzania kolorem
 • Wykrywanie krytycznych błędów w dostarczonych plikach (brak fontów, niewłaściwe przestrzenie barwne, błędne linki OPI)
 • Korekcje overprintu
 • Korekcje pełnej czerni
 • Usuwanie transparencji
 • Łączenie pofragmentowanych bitmap w jeden obraz
 • Wsparcie dla wielu formatów wejściowych (PDF, EPS, XPS, TIF, JPG)
 • Generowanie wglądówek i podgląd wszystkich dostarczonych materiałów
 • Generowanie profili nafarbienia CIP3
 • Zalewkowanie
 • Impozycja i parowanie
 • Obsługa OPI
 • Obsługa RIP 

Zalety rozwiązania

 • Modułowa konstrukcja (łatwo dopasować funkcjonalność systemu do potrzeb klienta)
 • Skalowalna wydajność (nasze rozwiązanie wykorzystują zarówno gazety lokalne, jak i wydawnictwa działające w skali korporacyjnej)
 • Jednolita architektura oparta na technologii PuzzleFlow
 • Interfejs WWW umożliwiający dostęp do całego systemu
 • Weryfikacja zgodności otrzymanych materiałów z zadanymi parametrami wydania
 • Mechanizm zarządzający obiegiem materiałów
 • Kompletny preflight i korekcja prepress
 • Moduł kompensacji przyrostu wstęgi
 • Moduł redukujący zużycie farb
 • Moduł parowania stron

Korzyści z wdrożenia

 • Ograniczenie strat spowodowanych błędami ludzkimi
 • Ograniczenie kosztów działalności operacyjnej przez mniejszą pracochłonność procesów prepress
 • Centralizacja zarządzanie procesem przygotowania materiałów do druku
 • Uproszczona integracja firmami zewnętrznymi (drukarnie, agencje reklamowe)
 • Skrócenie czasu przygotowania materiałów do druku
 • Bieżący podgląd stanu produkcji
 • Poprawa jakości druku