Strona głównaDla inwestorówSpółkaWalne zgromadzenie

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INFOSYSTEMS SA O PRZERWIE W OBRADACH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki INFOSYSTEMS S.A. informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczeniu daty wznowienia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 stycznia 2018 na godzinę 17:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie spółki, tj. przy ul. Okrzei 1A w Warszawie.

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INFOSYSTEMS SA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art.399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje na dzień 28 grudnia 2017 roku na godzinę 17.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1A w Warszawie.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej;
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. Sporządzenie listy obecności;
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2016 do dnia 30.06.2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2016 do 30.06.2017;
 9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
 16. Zamknięcie obrad.

 

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 2 ust. 2 Statutu:
„2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

”Proponowana treść § 2 ust. 2 Statutu:
„2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu:
„2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane wyłącznie w obecności wszystkich jej członków z zastrzeżeniem zapisu ustępów następujących.”

Proponowana treść § 13 ust. 2 Statutu:
„2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 Statutu:3.
Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wtedy za 7 dni roboczych zwoływane jest kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad. Podczas tego posiedzenia nie obowiązuje wymóg kworum, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

Proponowana treść § 13 ust. 3 Statutu:
„3. (skreślony)”

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.107.076,00 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 4.107.076 (cztery miliony sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:

a. 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

b. 487.076 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Proponowana treść § 5 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.107.076,00 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się 8.107.076 (osiem milionów sto siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, to jest na:

a. 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

b. 487.076 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

d. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Dotychczasowa treść § 5 ust. 2 Statutu:
Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B i C zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Proponowana treść § 5 ust. 2 Statutu:
„Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS s.c. z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały w pełni wniesione przez wszystkich jej wspólników, zgodnie z umową spółki cywilnej; akcje serii A zostały pokryte wspólnym majątkiem wspólników wyżej wymienionej spółki cywilnej, a akcje serii B, C i D zostały pokryte wkładem pieniężnym.”

 


 

 

Archwium uchwał podjętych przez walne zgromadzenie 


Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.