Strona głównaZastosowaniaProducenci etykiet

Producenci etykiet

Specyfika produkcji

Etykieta to wyrób z folii lub papieru umieszczany bezpośrednio na produkcie lub jego opakowaniu w celu zidentyfikowania lub określenia jego zawartości. Obecnie etykiety to coś więcej niż tylko informacja - służą także działaniom marketingowym, reklamując produkt przez przyciągnięcie uwagi konsumentów. Ich zadaniem jest także świadczenie, o jakości wyrobu i wzmacnianie jego marki. Osobną, bardzo specyficzną, grupę stanowią etykiety dla przemysłu farmaceutycznego, które obok wymogów związanych z estetyką etykiety, muszą spełniać szereg dodatkowych wymagań.

Istnieje wiele rodzajów etykiet, produkowanych przy użyciu różnych technik druku i materiałów, posiadających dowolne rozmiary i kształty. Dlatego niezwykle istotna przy ich produkcji jest wysoka jakość druku, precyzja wykonania a także czas realizacji.

Produkcja etykiet odbywa się głównie metodą druku fleksograficznego na samoprzylepnych podłożach z folii i papieru. Technologia ta oparta jest na użyciu wypukłej formy drukowej, która nadaje się do zadruku podłoży używanych do tej produkcji. Druk etykiet odbywa się na wstędze, która następnie może być rozcinana i przekazywana klientowi w formie mniejszych rolek do dalszego wykorzystania przy produkcji opakowań. Etykiety wytwarza się również z użyciem technologii offsetowej - w takim przypadku gotowe etykiety są dostarczane do klienta w formie nacinanych (rycowanych) arkuszy.

Problemy i wyzwania

Etykieta najczęściej nie jest samodzielnym produktem, lecz stanowi komponent wykorzystywany przez klienta drukarni w kolejnych, zautomatyzowanych procesach. Z tego powodu produkcja etykiet wymaga współpracy z klientem w szerszym zakresie niż inne rodzaje produkcji poligraficznej. Drukarnia często otrzymuje jedynie założenia do projektu graficznego i sama przygotowuje ostateczną wersję plików produkcyjnych. Uzgodnienia nie ograniczają się jednak do prac nad projektem graficznym - produkcja etykiet wymaga precyzyjnych i jednoznacznych ustaleń przy określaniu rodzaju podłoża, kształtu i rozmiaru etykiety, odstępów między etykietami, sposobu nawoju. Często za projekt graficzny, wymagania techniczne i harmonogram realizacji po stronie klienta odpowiadają trzy różne osoby i koordynacja całego projektu spada na drukarnię.

Dodatkowo przy produkcji etykiet szczególnie ważna jest prawidłowa identyfikacja nie tylko wyrobów, lecz także partii z której dany wyrób pochodzi. Zagadnienia te stają się krytyczne w przypadku przemysłu farmaceutycznego z uwagi na wymagania GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania) dotyczące wszelkich komponentów (w tym etykiet) używanych w procesie produkcji farmaceutycznej.

Procesowi produkcji etykiet nie są obce problemy dotykające wszystkich innych rodzajów produkcji poligraficznej - związane z terminowością realizacji zleceń, jakością produktów, problemami w komunikacji z klientami.

Rozwiązanie

PrintManager (CRM - moduł zarządzania kontaktami z klientem, PLM - techniczne przygotowanie produkcji, PP - planowanie, JA - moduł rejestracji czasu pracu, WMS - magazyn, SA - sprzedaż, BI - analizy strategiczne) + WebClient - moduł obsługi procesów zamówienia oraz magazynowania poprzez stronę www.

System PrintManager to modułowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. System pozwala rejestrować wszelkie istotne z punktu widzenia skuteczności działania istotne informacje, przetwarzać je, udostępniać uprawnionym osobom. System wspiera realizacje procesów w przedsiębiorstwie i pomaga zachować wymagalne procedury porządkując i standaryzując sposób pracy wszystkich użytkowników. Konfiguracja systemu jest na tyle elastyczna, że pozwala uwzględnić i zamodelować w systemie nie tylko procesy produkcyjne, lecz także realizację projektów graficznych, działania marketingowe, procesy reklamacyjne czy dowolne inne procesy o ustalonej ścieżce postępowania - np. związane z realizacją procedur systemów jakości obowiązujących w firmie.

Z punktu widzenia pracowników drukarni wdrożenie systemu PrintManager poprawia organizację pracy, usprawnia przepływ informacji, automatyzuje wykonywanie powtarzalnych czynności. Z punktu widzenia zarządu wdrożenie gwarantuje zachowanie wybranych procedur, zapewnia trwałość informacji w przedsiębiorstwie, zwiększa kontrolę nad działaniami pracowników, daje dostęp do wskaźników informujących o skuteczności prowadzonych działań.

Wsparcie podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Obsługa klienta, Sprzedaż, Finanse oraz  Magazyn to podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa. W systemie PrintManager realizowane są one z wykorzystaniem modułów ContactManager, ProductManager, Sales oraz WarehouseManager.

ContactManager jest modułem klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) służącym do zbierania informacji o klientach drukarni, zarządzaniem dokumentami oraz organizowaniem pracy w formie projektów. Może być wykorzystany do modelowania i kontroli dowolnych procesów realizowanych w firmie, wymuszając na użytkownikach zachowanie wyznaczonych ścieżek postępowania. Moduł ContactManager zawiera również komplet funkcji systemu DMS (Document Management System - Systemu Zarządzania Dokumentacją): pozwala rejestrować powstające w firmie dokumenty, śledzić zachodzące w nich zmiany, kontrolować wersje dokumentów.

Za obsługę sprzedaży w systemie PrintManager odpowiedzialny jest moduł SalesAssistant. Moduł ten pozwala na rejestrowanie dokumentów sprzedażowych powiązanych ze zleceniami produkcyjnymi dla klientów. Dzięki integracji systemu, większość danych przechodzi z innych modułów, dzięki czemu praca z modułem SA jest maksymalnie uproszczona. Moduł pozwala również na rejestrowanie faktur zakupowych oraz rozliczanie faktur. Ważną cechą modułu SA jest przy tym otwartość na integrację z wieloma popularnymi systemami Finansowo-Księgowymi, co dodatkowo usprawnia przepływ informacji w firmie i automatyzuje realizowane procesy.

Magazyn obsługiwany jest z wykorzystaniem modułu WarehouseManager. Moduł ten kompleksowo obsługuje zarządzenie wieloma magazynami zarówno fizycznymi jak i logicznymi. System ma możliwość obsługi wielu firm, a liczba obsługiwanych dokumentów magazynowych w 100% pokrywa zakres działalności magazynu w każdej drukarni. Magazyn daje możliwość pełnej identyfikację wyrobów, w tym identyfikację zleceń (partii produkcyjnych), z których dostępny na magazynie wyrób pochodzi.

Techniczne przygotowanie produkcji 

Do opisu technologii produkcji w systemie PrintManager służy moduł ProductManager. Jest to moduł klasy PLM (ang. Product Lifecycle Management) wspierający użytkownika od momentu tworzenia kalkulacji ofertowej poprzez automatyczne generowanie ofert, składanie zamówień, aż po wygenerowanie zleceń produkcyjnych. Technologia produkcji jest już wstępnie określona na etapie kalkulacji i na tym etapie są szacowane koszty produkcji. Po ustaleniu ostatecznej technologii wykonania szacowane koszty produkcji są ponownie przeliczane przed uruchomieniem produkcji, co pozwala wychwycić prace o obniżonej rentowności jeszcze przed ich wykonaniem i odpowiednio wcześnie zareagować. Technologia produkcji wyrobów powtarzalnych takich jak etykiety, opakowania czy periodyki o stałej objętości zostaje zapisana przez moduł ProductManager w karcie technologicznej, co pozwala w przypadku wznowień natychmiast uruchomić produkcję z prawidłową technologią.

Planowanie produkcji

Moduł ProductionPlanner umożliwia planiście optymalizowanie produkcji poligraficznej pod kątem wykorzystywanych podłoży i formatów do druku, oraz wszelkich narzędzi takich jak wykrojniki czy matryce do tłoczeń w celu ograniczenia do minimum ilości niezbędnych przezbrojeń maszyny i ograniczenia kosztów produkcji.

PrePress

System PrintManager wspiera procesy prepress śledząc statusy wymaganych do produkcji narzędzi (takich jak wykrojniki, formy fotopolimerowe czy matryce do tłoczeń) i informując o braku gotowości materiałów do zaplanowanych zleceń. Rozwiązanie to pozwala optymalizować procesy prepress dostosowując je do planów produkcyjnych, niezależnie od tego czy narzędzia są wykonywane w drukarni, czy też powstają u podwykonawców. System pozwala również skutecznie rejestrować koszty procesów prepress, niezależnie od sposobu ich realizacji.

Press

Operatorzy druku w module JobAcquisitor mają dostęp do szczegółów technologicznych dotyczących wykonywanych operacji. Moduł ten umożliwia rejestrację pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Operatorzy maszyn mają także możliwość zgłaszania występujących podczas procesu produkcyjnego błędów oraz przerw w produkcji.

W przypadku wdrażania nowych wyrobów moduł JobAcquisitor pozwala zaraportować kluczowe parametry operacji, takie jak dobór aniloxów czy receptury mieszanych farb, które zapisane na Karcie technologiczną gwarantują powtarzalność produkcji przy kolejnych wznowieniach.

PostPress

Moduł JobAcquisitor umożliwia rejestrację operacji na produkcji przez operatorów zgodnie ze ścieżką technologiczną określona w zleceniu. Moduł umożliwia rejestrację dowolnych parametrów do operacji. Automatyczne wyliczanie czasu trwania operacji w zależności od liczby osób obsługi dostosowuje operację pod daną zmianę produkcyjną.

Wykorzystanie modułu w procesie konfekcji pozwala zweryfikować ilość metrów bieżących zaraportowanych przez drukarzy i wykorzystać ją na przykład do określenia wynagrodzenia w przypadku akordowych systemów wynagrodzeń.

Zarząd

Wszystkie moduły systemu PrintManager na bieżąco zbierają dane na temat pracy poszczególnych pracowników oraz działów, zasilają one cyklicznie centralną hurtownię danych, która oprócz danych z systemu MRP może agregować informację z innych rozwiązań informatycznych pracujących w przedsiębiorstwie co pozwala na tworzenie precyzyjnych wielopłaszczyznowych analiz strategicznych. Moduł BI umożliwia precyzyjne rozliczanie i sprawdzanie rentowności zleceń łączących na jednym arkuszu drukowym wiele wyrobów gotowych.

Zalety rozwiązania

 • System PrintManager wymusza zachowanie przyjętych procedur i wprowadzanie kompletu istotnych informacji - co jest szczególnie ważne w przypadku produkcji etykiet, gdzie często występuje konieczność przeprowadzenia wielostronnych uzgodnień przed rozpoczęciem produkcji
 • Wszystkie zdarzenia w systemie są przypisane do użytkownika i mają zapisaną datę utworzenia - co pozwala odtworzyć historię dowolnego procesu, zarządzać i kontrolować na bieżąca wieloma równoległymi projektami
 • Opis technologii wykonania w systemie PrintManager może mieć stopniowo narastający poziom szczegółowości - od wstępnego opisu technologii w kalkulacji po szczegółowy opis parametrów pojedynczych operacji w Karcie Technologicznej
 • W systemie istnieje możliwość zamodelowania i kontrolowania dowolnego procesu - od uzgodnienia projektu graficznego etykiety po procedury Systemów Jakości takich jak ISO czy GMP
 • System PrintManager pozwala zidentyfikować w partię, z której pochodzi dostępny w magazynie surowiec, oraz zlecenie w ramach którego zostały wyprodukowane znajdujące się na magazynie wyroby
 • Wszystkie dane oraz dokumenty są zapisywane na serwerze, co zwiększa ich bezpieczeństwo - dane gromadzone w jednym miejscu łatwiej jest archiwizować, łatwiej jest również je zabezpieczyć przed dostępem przez osoby niepowołane
 • System PrintManager jest oparty o stabilne, sprawdzone rozwiązania firmy Microsoft dzięki czemu dobrze współpracuje z oprogramowaniem biurowym pakietu Office, a jego zarządzaniem może podjąć się każdy administrator zaznajomiony z rozwiązaniami Microsoft.
 • Dzięki architekturze klient-serwer oraz budowie modułowej system jest skalowalny - to znaczy łatwo go dostosować do przedsiębiorstwa o dowolnej wielkości, a rozbudowa systemu nie wymaga wymiany serwera systemu, wystarczy zakup pojedynczych modułów.

Korzyści z wdrożenia

 • Wprowadzenie wielostopniowego szacowania i kontroli kosztów - na etapie kalkulacji, po opracowaniu technologii i po realizacji zlecenia
 • Wprowadzenie skutecznych metod planowania produkcji z uwzględnieniem dostępności materiałów i narzędzi
 • Optymalizacja procesu zarządzania dostawami surowca dająca gwarancję dostępności potrzebnego surowca bez zwiększania stanów magazynowych
 • Poprawa przepływu informacji wewnątrz firmy
 • Standaryzacja sposobu pracy i zapisu danych
 • Faktyczne wymuszenie obowiązywania kluczowych procedur
 • Poprawa identyfikacji pochodzenia materiałów i wyrobów