Strona głównaSystemyPrintManagerPrintManager Connector

PrintManager Connector

Opis produktu

PrintManager Connector jest systemem umożliwiającym zintegrowania ze sobą całego parku maszynowego w przedsiębiorstwie poligraficznym poprzez umożliwienie komunikacji elektronicznej z maszynami. System ma budowę modularną obejmującą obszary: zlecenia produkcyjnego, logistyki produkcyjnej materiałów, narzędzi i wyrobów, integracji JDF z maszynami produkcyjnymi, planowania zasobów produkcyjnych oraz analizy samej produkcji. System został zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standard JDF (Job Definition Format) oraz przy uwzględnieniu wymagań norm jakości ISO. Umożliwia opracowanie takiego planu wykonania zadań produkcyjnych, który pozwala na pełną realizację zapotrzebowania klientów w zakresie asortymentu, ilości i terminów. Strategicznymi korzyściami wynikającymi z uniwersalnego charakteru oraz kompatybilności tego rozwiązania, a także jego zgodności z standardem JDF będą: szybsze nastawy maszyn, krótsze cykle produkcyjne, lepsza kontrola jakości, eliminacja pomyłek ludzkich, minimalizacja ilości odpadów.

Problemy i wyzwania

Park maszynowy przedsiębiorstw poligraficznych i producentów opakowań składa się z urządzeń różnych producentów. Integracja tych urządzeń w jeden system jest bardzo trudnym przedsięwzięciem, której w całości nie jest w stanie podjąć się żaden z dostawców maszyn. Usługi integracji maszyn świadczone przez producentów ograniczają się do połączenia maszyn wytworzonych przez własne zakłady. Jednakże bardzo rzadko zdarzają się drukarnie o parku maszynowym od jednego dostawcy. Całkowity lub częściowy brak dostępności danych znacząco utrudnia kontrolę prac na maszynach, a co za tym idzie kontrolę kosztów w całej części produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie

Podstawowym celem wdrożenia systemu PrintManager Connector jest integracja danych z maszyn różnych dostawców w jednym systemie (maszyn wspierających standard JDF), obróbka tych danych i monitorowanie na ich podstawie pracy przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. System składa się z  następujących modułów.

 • JobTicket - opisu zlecenia produkcyjnego w postaci pliku JDF
 • RealTime Planner - planowanie zasobów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
 • Terminal – rejestracja danych z realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym zaczerpniętych bezpośrednio z maszyny
 • JobResources - logistyka produkcyjna materiałów, narzędzi i wyrobów
 • JobAnalyser - analizy produkcyjne na podstawie informacji pobieranych z maszyn (JMF) w czasie rzeczywistym.

JobTicket

Moduł technologicznego opisu zlecenia produkcyjnego JobTicket umożliwia generowanie pełnego opisu technologicznego w postaci pliku JDF.

Zapewnia usprawnienia z zakresu obsługi kosztorysu i zatwierdzania kosztów dla wielu produktów, wielu nakładów z różnych grup nakładowych w jednej kalkulacji. Umożliwia rozszerzenie obliczania kosztów kalkulacji o koszty dodatkowe oraz podgląd specyfikacji technologii z poziomu kosztorysu kalkulacji.

JobTicket to również usprawnienia w karcie technologicznej, takie jak kopiowanie technologii pomiędzy kartami wyrobów, hurtowa zmiana cenników karty wyrobów, przeliczanie cenników kart wyrobów wg aktualnych stawek RH i normatywów, czy utworzenie zlecenia na próby bezpośrednio z poziomu karty. Możliwa jest również edycja technologii karty wyrobu za pomocą diagramu technologii lub kreatora technologii (jeden sposób zależny od konfiguracji).

Dzięki temu modułowi jest możliwe tworzenie zestawów kart technologicznych, dla których cena w pozycji zamówień będzie naliczana dla sumarycznego nakładu kilku produktów z jednego zamówienia.

Moduł dostarcza mechanizm zleceń tymczasowych umożliwiający rezerwacje materiałów i mocy produkcyjnych na planie produkcji bez oficjalnego zgłoszenia zamówienia przez klienta.

JobTicket dostarcza również użytecznych danych za pomocą kilku rejestrów:

 • Podgląd realizacji operacji w module SCADA.
 • Rejestr zleceń do weryfikacji poprodukcyjnej - podgląd zarejestrowanych czynności i parametrów błędów i przerw
 • Rejestr produktów produkowanych w zleceniach (wszystkich bez podziału na zlecenia)

RealTime Planner

RealTime Planner  to moduł planowania zasobów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Planista może śledzić rzeczywisty przebieg produkcji oraz reagować na występujące awarie lub przestoje bezpośrednio w module. Porównanie czasu planowanego do czasu rzeczywistego na wykresie Gantta jest możliwe za pomocą tablicy wartości rzeczywistych. Użytkownik ma możliwość filtrowania tablicy po maszynach. Na tablicy ma do dyspozycji ToolTipy i fiszki planistyczne operacji, na których można wyświetlać dane dotyczące operacji. Każdy użytkownik może personalizować je wg swoich potrzeb.

Planista ma do dyspozycji również wydruki. Między innymi podgląd wydruku tablicy wartości rzeczywistych i wydruk tablicy wartości rzeczywistych.
Pozwala na szczegółową kontrolę terminowości realizacji zleceń produkcyjnych, która odbywa się w czasie rzeczywistym. Moduł jest także niezwykle pomocnym narzędziem umożliwiającym monitorowanie wszystkich realizowanych zleceń produkcyjnych. Możliwości łatwego filtrowania, sortowania i grupowania danych sprawiają, że moduł jest przejrzysty i prosty w użyciu.

Terminal

Moduł terminali produkcyjnych umożliwia wprowadzanie danych z realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym zaczerpniętych bezpośrednio z maszyn. Umożliwia on operatorom maszyn wgląd do szczegółów technologicznych zleceń produkcyjnych oraz rejestrację pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Operatorzy maszyn mają także możliwość zgłaszania występujących podczas procesu produkcyjnego błędów oraz przerw w produkcji.

Dostępna w systemie integracja  z urządzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF, umożliwia automatyczne przygotowanie maszyn. Natomiast pobieranie informacji o realizacji zleceń bezpośrednio z maszyny przy pomocy plików JMF umożliwia szczegółowe powykonawcze rozliczenie kosztów wytworzenia wyrobu gotowego. Moduł umożliwia także rejestrowanie informacji ręcznie przez operatorów.

Dodatkową opcją jest prezentacja operatorowi danych na temat aktualnego stanu realizacji zlecenia w postaci wskaźników KPI. W podobny sposób kierownik widzi dane na temat aktualnego stanu realizacji zleceń. Dane te są przedstawiane zbiorczo dla danego działu lub firmy.

Moduł ten umożliwia skonfigurowanie powiadomień mailowych dla kierownika o zagrożeniach i problemach na produkcji.
Każdy operator ma podgląd karty technologicznej operacji i karty technologicznej wyrobu.

Przy odpowiednich uprawnieniach operator może z poziomu modułu wykonać zrzut operacji z maszyny lub zmienić maszynę.

Personalizacja interfejsu gwarantuje, że każdemu operatorowi maszyny możemy w optymalny sposób wyświetlać potrzebne do pracy informacje. Moduł został przystosowany do pracy na monitorach dotykowych, co pozwala na ergonomiczną obsługę i oszczędność zajmowanego przez urządzenie miejsca.

JobResources

Moduł JobResources umożliwia tworzenie zestawień zapotrzebowania na materiały i surowce z poziomu zlecenia produkcyjnego, a to z kolei pozwala na planowanie dostaw i efektywne prowadzenie gospodarki materiałowej i surowcowej.

Podstawowe jego funkcje to:

 • Automatyczne generowanie listy materiałów niezbędnych do produkcji na podstawie zatwierdzonej technologii zlecenia
 • Powiązanie materiałów cennika produkcyjnego z kartotekami magazynowymi konkretnych materiałów
 • Mechanizm zbiorczych rezerwacji i zamówień materiałów z podziałem ilości pod zlecenie.
 • Śledzenie realizacji zamówienia z poziomu modułów PLM i Planner za pomocą specjalnych rejestrów.
 • Utworzenie zlecenia na wytworzenie narzędzi z poziomu zlecenia produkcyjnego
 • Utworzenie zlecenia naprawy z poziomu zlecenia produkcyjnego- mechanizm zleceń wewnętrznych na wykonanie prepress powiązanych ze zleceniem produkcyjnym

Dodatkowo moduł obejmuje mechanizm zlecenia spedycyjnego. Umożliwia on określenie dla wysyłki produktu daty i godziny ekspedycji, daty i godziny dostarczenia, firmy i adresy dostawy, osoby kontaktowej odpowiedzialnej za odbiór towaru, środku transportu, płatnika kosztu transportu, rodzaju i liczby palet, liczby paczek, koszty transportu, awizacji i wprowadzenia ograniczeń. Zlecenie spedycyjne i jego pozycje system zakłada automatycznie w chwili tworzenia zlecenia produkcyjnego. Pozycje zlecenia spedycyjnego mogą być później edytowane. System automatycznie wystawia dokument WZ i wiąże go z pozycją zlecenia spedycyjnego.

Ponadto w module można odnaleźć mechanizmy do zarządzania narzędziami, np. wykrojnikami, gdzie śledzony jest stan narzędzi i ich dostępność na potrzeby planowania i produkcji.

JobAnalyser

Modułu analiz produkcji działający na podstawie informacji pobieranych z maszyn (JMF) w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z koncepcją Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) moduł BusinessAnalyser umożliwia zdefiniowanie i śledzenie tzw. kluczowych wskaźników wydajności (Key Performance Indicator).  Przykładowe wskaźniki KPI:

 • Wskaźniki wydajności maszyn
 • Wskaźniki rentowności zleceń online

Zalety rozwiązania

 • Integracja  z urządzeniami i maszynami, poprzez format wymiany danych JDF umożliwiający dostęp do danych w czasie rzeczywistym w wielu modułach jednocześnie.
 • Dane z wykonywania operacji wprowadzane są bezpośrednio z maszyn produkcyjnych, dzięki czemu wyeliminowane są pomyłki operatorów przy wprowadzaniu danych.
 • Znaczące usprawnienia dla użytkownika w korzystaniu z systemu na wielu jego płaszczyznach

Korzyści z wdrożenia

 • Szybsze nastawy maszyn;
 • Krótsze cykle produkcyjne;
 • lepsza kontrola jakości;
 • Eliminacja pomyłek ludzkich;
 • Minimalizacja ilości odpadów.