Strona głównaSystemyPrintManagerPrintManager MIS

PrintManager MIS 

O produkcie

PrintManager MIS to zintegrowany system informatyczny wspomagający proces zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym MIS (Management Information System) od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez realizację zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę gotowych wyrobów. System został zaprojektowany i wykonany specjalnie dla przemysłu poligraficznego w oparciu o standardy CRM (Customer Relationship Management), MRP II (Manufacturing Resource Planning) oraz przy uwzględnieniu wymagań norm jakości ISO.

 

Problemy i wyzwania

Twarda konkurencja, szeroka dostępność usług oraz stale obniżające się marże są podstawowym problemem dostawców usług poligraficznych. Automatyzacja procesów związanych z generowaniem oferty, przyjmowaniem i realizacją zleceń wydaje się niezbędna, aby sprostać obecnym wymaganiom rynku. Redukcja kosztów produkcji dzięki łączeniu prac w jednym zleceniu, wynikająca ze zmniejszenia kosztów przyrządu w przeliczeniu na produkt, powoduje problemy z precyzyjnym rozliczaniem kosztów takich zleceń.

Rozwiązanie

Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania i rozliczania kosztów zleceń, co pozwala na przygotowywanie automatycznie generowanych ofert dla klientów. System zawiera bazę klientów wraz z historią wzajemnych kontaktów. Możliwe jest rejestrowanie zamówień na produkty, których technologię opisują karty technologiczne. System jest również narzędziem dla technologów, którzy po opracowaniu kart technologicznych mają możliwość uruchamiania zleceń. 
Poszczególne zadania systemu spięte są w moduły, które razem funkcjonalnie pokrywają całą działalność przedsiębiorstwa.

 • ContactManager - zarządzanie relacjami z  klientami i zamówieniami
 • ProductManager -kalkulowanie i  zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • ProductionPlanner - planowanie i kontrola produkcji
 • JobAcquisitor - rejestracja czasów operacji
 • WarehouseManager - zarządzanie magazynami surowców, wyrobów, narzędzi
 • SalesAssistant - fakturowanie, rejestracja płatności, windykacja należności
 • BusinessAnalyser - portal analityczny dla kierownictwa i zarządu drukarni

ContactManager

Moduł ContactManager to kompleksowe rozwiązanie klasy CRM (Customer Relationship Management), które wspiera komunikację i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Pozwala na skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych adresowych oraz całej korespondencji dotyczącej klientów, dostawców, partnerów oraz pracowników. Gromadzenie wszystkich dokumentów przypisanych do odpowiednich projektów oraz klientów w formie elektronicznej umożliwia realizację koncepcji „biura bez papieru”. Moduł pozwala na zarządzanie poszczególnymi wersjami dokumentów oraz ich archiwizację.

Moduł ContactManager jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy obsługi zamówień składanych przez klientów. Mocną stroną systemu PrintManager jest praca grupowa i zarządzanie przepływem pracy (workflow) poprzez możliwość definiowania odpowiednich ścieżek realizacji (procedur) poszczególnych procesów. Dzięki temu bardzo łatwo osiągnąć oczekiwany stopień przestrzegania procedur narzucanych pracownikom przez wprowadzone w przedsiębiorstwie normy np. ISO lub HACCP. ContactManager umożliwia szczegółowe monitorowanie przebiegu współpracy z klientami, począwszy od nawiązania kontaktu, poprzez negocjacje, aż do realizacji poszczególnych zleceń. Wszystkie informacje są uporządkowane i łatwo dostępne dla uprawnionych użytkowników.

ProductManager

Rolą modułu ProductManager, należącego do rozwiązań klasy PLM (Product Lifecycle Management), jest zautomatyzowane tworzenia kalkulacji kosztów zróżnicowanych produktów poligraficznych, kart technologicznych oraz zleceń produkcyjnych. W module ProductManager zdefiniowane są normatywy technologiczne określone dla każdej operacji wykonywanej na poszczególnych urządzeniach. Wszystkie maszyny, urządzenia i gniazda robocze są zdefiniowane w systemie jako miejsca powstawania kosztów (MPK), dla których precyzyjnie wyliczane są stawki kosztowe. Kalkulacje w systemie powstają według zasady doliczeniowej poprzez rozbicie całego produktu na poszczególne elementy, a tych z kolei – na operacje technologiczne. Dzięki temu można niezwykle szybko przygotowywać precyzyjne kalkulacje wyliczenia nawet skomplikowanych produktów poligraficznych jednocześnie dla wielu nakładów i z wyróżnieniem operacji opcjonalnych. Moduł umożliwia nie tylko tworzenie kalkulacji ofertowych, ale także zleceniowych (powstających automatycznie przed zatwierdzeniem zlecenia do produkcji). Karty technologiczne generowane są automatycznie i przechowywane, w razie potrzeby, w wielu wersjach uwzględniających zmiany powstałe podczas historii życia produktu.

ProductionPlanner

PrintManager jest idealnym narzędziem w planowaniu produkcji poligraficznej, stanowiącym jeden z kluczowych czynników wysokiej rentowności przedsiębiorstwa. Aplikacją odpowiedzialną za ten proces jest moduł ProductionPlanner bazujący na standardzie MRP II (Manufacturing Resource Planning), który oferuje bogaty zestaw narzędzi wspomagających planistę w codziennej pracy. Możliwość czytelnej wizualizacji zaplanowanej produkcji pozwala na właściwe obłożenie wszystkich maszyn w parku maszynowym i pełne wykorzystanie ich możliwości. Moduł ten pozwala na planowanie zleceń w oparciu o wykres Gantta, który - w połączeniu z rejestrami planistycznymi - stanowi wszechstronne narzędzie do tworzenia zoptymalizowanego planu produkcji. Zaletą aplikacji jest łatwość wyszukania informacji o planowanych zleceniach produkcyjnych. Znajdują się one nie tylko w konfigurowalnych rejestrach, lecz wyświetlają się także w formie przejrzystych tool-tipów uruchamianych wskazaniem kursora. Komfort użytkowania aplikacji zapewnia obsługa pracy na dwóch monitorach. Na jednym monitorze wyświetlana jest tablica planowania, na drugim możemy swobodnie przeglądać rejestry, zawierające informacje technologiczne dotyczące zarówno zleceń jak i poszczególnych operacji. Dzięki dodatkowym możliwościom formatowania wyświetlanych informacji można szybko znajdować i grupować podobne operacje w celu optymalizacji czasów przezbrojeń maszyn.

JobAcquisitor

Moduł JobAcquisitor to oprogramowanie klasy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Umożliwia on kierownikom produkcji i brygadzistom wgląd do szczegółów technologicznych zleceń produkcyjnych, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Kierownicy mogą wprowadzać korekty do danych operacji, które wcześniej, w czasie rzeczywistym, wprowadził operator podczas realizacji zlecenia produkcyjnego.

JobAcquisitor pozwala na szczegółową kontrolę terminowości realizacji zleceń produkcyjnych. Moduł jest także narzędziem niezwykle pomocnym w monitorowaniu wszystkich realizowanych zleceń produkcyjnych. Możliwości łatwego filtrowania, sortowania i grupowania danych sprawiają, że moduł jest przejrzysty i prosty w użyciu.

WarehouseManager

Moduł WarehouseManager należy do grupy rozwiązań WMS (Warehouse Management System) i w związku z tym obsługuje pełen zakres zadań związanych z zarządzaniem gospodarką magazynową, zarówno materiałową, jak i wyrobów gotowych. Umożliwia właściwe zarządzanie przepływem materiałów potrzebnych do produkcji. Przy jego pomocy można w prosty i szybki sposób przygotować zamówienia, przyjmować dostawy oraz wydawać materiały do produkcji.
WarehouseManager pozwala na wydruk etykiet do znakowania towarów (palet) oraz lokalizacji magazynowych, a także umożliwia nadawanie indywidualnego numeru opakowania (SSCC).

WarehouseManager pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej bezpośrednio związanej ze zleceniem produkcyjnym. Moduł umożliwia obsługę magazynu wysokiego składowania, odwzorowując struktury magazynu zarówno fizyczne jak i logiczne, a także realizuje wybraną strategię przepływu towarów. WarehouseManager umożliwia obsługę w jednym systemie wielu oddziałów lub przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej. Każde z przedsiębiorstw może posiadać dowolną liczbę skonfigurowanych w systemie magazynów oraz wspólną bazę odbiorców i dostawców. Moduł pozwala na śledzenie przepływu zarówno materia-łów, jak i wyrobów gotowych dla każdej rejestrowanej palety od przyjęcia do firmy po wydanie do klienta. Dzięki integracji ze sprawdzonymi rozwiązaniami i urządzeniami Auto ID z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz RFID zarządzanie magazynem wysokiego składowania staje się niezwykle proste. W każdej chwili możliwe jest uzyskanie z systemu informacji, gdzie znajduje się konkretna paleta o danym numerze SSCC.

SalesAssistant

Moduł SalesAssistant to zintegrowane narzędzie do zarządzania dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa, pozwalające na automatyczne generowanie faktur na podstawie zamówień klientów oraz danych pochodzących z modułu gospodarki magazynowej. Dzięki pełnemu wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie, w każdym momencie dostępna jest szczegółowa lista asortymentu do zafakturowania, a proces wystawienia dokumentu jest niezwykle prosty.

W module można na bieżąco monitorować stan zobowiązań oraz należności i prowadzić skuteczną windykację. SalesAssistant stanowi doskonałe uzupełnienie wszystkich pozostałych funkcjonalności systemu PrintManager. Dzięki niemu aspekt finansowy przedsiębiorstwa pozostanie zawsze pod pełną kontrolą. Szybka i wiarygodna informacja pozwala bowiem natychmiast reagować na zagrożenie terminów płatności, a integracja z pozostałymi modułami minimalizuje możliwość powstawania błędów w procesie fakturowania. Moduł SalesAssistant umożliwia również rejestrowanie dokumentów zakupu oraz płatności.

BusinessAnalyser

BusinessAnalyser to nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy BI (Business Intelligence) oparte na technologii hurtowni danych. Jego podstawową rolą jest dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji, wspomagającej podejmowanie decyzji oraz raportowanie na różnych szczeblach zarządzania firmy. Moduł umożliwia prowadzenie analiz działalności operacyjnej przedsiębiorstwa zarówno w obszarze handlowym, produkcyjnym jak i finansowym. Przy pomocy wielu zestawień można monitorować bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, a także przeglądać dane historyczne. Moduł pozwala na sporządzanie analiz przy uwzględnieniu dowolnych okresów czasowych oraz poszczególnych centrów kosztów (np. działy, maszyny, gniazda robocze). Moduł BusinessAnalyser został stworzony w oparciu o najnowsze technologie informatyczne związane z analizą danych. Jego podstawą stały się tzw. kostki analityczne OLAP, co stwarza niespotykane dotąd możliwości konfiguracji raportów według własnych potrzeb. Wygenerowane raporty można eksportować do wielu formatów w celu dalszej ich analizy.

W module BusinessAnalyser użytkownik – za pomocą wcześniej przygotowanych danych – sam wybiera interesujące go parametry i wizualizuje je za pomocą tabeli przestawnej bądź wykresu. Kluczowe wskaźniki wydajności wraz z wykresami i raportami umieszczane są w systemie na tzw. panelu kontrolnym (Dashboard) dostępnym poprzez przeglądarkę internetową komputera, tabletu lub telefonu.

Zalety rozwiązania

 • Precyzyjne obliczenia planowanych i rzeczywistych kosztów z możliwością wyliczenia kosztu na użytek.
 • Kontrola nad pracą pracowników produkcji i obsługi klienta na podstawie danych przez nich wprowadzonych i odpowiednich wskaźników.
 • Pełna integracja poszczególnych modułów systemu w ramach wspólnej bazy danych przechowywanych na serwerze i powiązanych logicznie. Powoduje to, że każda informacja jest tylko raz wprowadzana do systemu i może być wykorzystana i przetwarzana przez wszystkich użytkowników systemu równolegle.
 • Nieskomplikowana i przyjazna obsługa. Dzięki zastosowanym interfejsom użytkownik systemu porusza się w systemie w sposób przejrzysty. Do obsługi systemu nie jest wymagane żadne specjalistyczne wykształcenie ani specjalistyczna wiedza informatyczna.
 • Bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Zgromadzone na serwerze dane zabezpieczone są przed przypadkową utratą, a także dostępem do nich przez osoby niepowołane. Dostęp do nich jest rejestrowany, a dzięki systemowi nadawania uprawnień, określony zakres dostępu do zgromadzonych w systemie informacji uzyskują tylko osoby posiadające do tego uprawnienia.
 • Wielojęzyczność - Dzięki możliwości pracy wielojęzycznej system jest przystosowany do wymagań koncernów międzynarodowych – każdy pracownik posługujący się tym systemem, bez względu na znajomość języków obcych, może teraz pracować w swoim ojczystym języku. Różne wersje językowe są dostępne w każdej chwili w ramach jednego centralnego systemu.
 • Skalowalność - PrintManager, który działa w środowisku Windows, pozwala na bezpieczną pracę systemu zarówno w lokalnej sieci komputerowej, jak i w rozległej sieci WAN (łączącej kilka oddziałów firmy). Dzięki modułowej budowie i wielowarstwowej architekturze system jest łatwo skalowalny i może być wykorzystywany zarówno w średnich, jak i w bardzo dużych przedsiębiorstwach poligraficznych. System  oferuje ponadto możliwości konfiguracji i personalizacji systemu pod konkretną grupę, a nawet pod pojedynczego użytkownika.
 • Zapewnienie stałego rozwoju systemu. System PrintManager jest stale rozwijany i dostosowywany do rosnących potrzeb i zmieniających się uwarunkowań. Dział Rozwoju Oprogramowania oraz Dział Serwisu troszczy się o to, aby system działał bez zarzutu i był dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości.

Korzyści z wdrożenia

 • Zwiększenie obrotu przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie;
 • Redukcja kosztów zakupowych surowców;
 • Zmniejszenie zapasów magazynowych;
 • Eliminacja błędów i braków.

Przykłady wdrożeń

Centrum Sp. jawna wdraża PrintManager.JDF
W wyniku przeprowadzonej wielopoziomowej analizy potrzeb oraz dostępnej oferty rynkowej, drukarnia zdecydowała się przyjąć ofertę INFOSYSTEMS i wdrożyć jednolity zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym PrintManager.JDF czytaj więcej
Eldruk Sp. z o.o. wybiera PrintManager.
Eldruk Sp. z o.o. to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży poligraficznej, posiadająca ugruntowaną pozycję w czołówce środkowoeuropejskich drukarń arkuszowych specjalizujących się w produkcji opakowań kartonowych... czytaj więcej
PrintManager w drukarni DAKO Kozioł i Wspólnicy.
Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy jest znanym producentem wysokiej jakości opakowań z tektury litej, kaszerowanej, etykiet oraz produktów POS. Historia firmy sięga lat 70-tych, a w ciągu wielu lat działalności znacznie rozszerzyła asortyment oferowanych usług... czytaj więcej