Strona głównaO firmiePress RoomAktualności Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA na Politechnice Warszawskiej

Fundusze europejskie dla poligrafii w 2017 roku

Znane są  już harmonogramy krajowych i regionalnych konkursów na dotacje unijne w 2017 roku. Ubiegły rok charakteryzował się znacznym przyspieszeniem w realizacji programów unijnych.W bieżącym roku czeka przedsiębiorców prawdziwy wysyp konkursów z unijnymi dotacjami.  W obszarze projektów inwestycyjnych najwięcej możliwości daje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne. Oprócz dotacji na projekty inwestycyjne zaplanowano także coraz popularniejsze konkursy na Centra Badawczo-Rozwojowe przedsiębiorstw, projekty badawcze oraz projekty promujące przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kluczową sprawą w aplikowaniu o środki unijne jest Innowacyjność projektów.

 

Innowacyjność projektu- W perspektywie finansowej 2014-2020 wielką wagę odgrywa czynnik innowacyjności projektu, przy czym innowacyjność ta pojmowana jest, jako efekt wprowadzenia na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub nabytych od jednostek badawczo-rozwojowych np. od Centrum Badawczo-Rozwojowego Infosystems S.A). Przedsiębiorca musi być posiadaczem wyników badań powiązanych z nowym produktem, usługą lub procesem produkcyjnym, zaś zakup maszyny będzie sposobem dla wprowadzenia wyników badań na rynek w postaci nowych produktów lub usług.

NAJCIEKAWSZE KONKURSY DOTACYJNE 2017 roku – Rekomendacje dla branży poligraficznej

Z szerokiej listy konkursów, poniżej przedstawiamy te, które cieszą się największą popularnością wśród przedsiębiorców, także branży poligraficznej.

3.2.1 POIR – Badania na rynek

W żadnym innym konkursie inwestycyjnym perspektywy finansowej 2014-2020 przedsiębiorstwa
z sektora MSP nie mają szans na tak duże dotacje. W konkursie z poddziałania 3.2.1 POIR przedsiębiorstwa mogą sięgnąć po nawet 20 mln PLN dotacji na jeden projekt. W konkursie przewidzianym na 2017 rok, na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeznaczonych zostanie 750 mln PLN. W 2017 roku przedsiębiorcy zawalczą o dotacje na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Warto zaznaczyć, iż prace badawczo-rozwojowe niezbędne w aplikowaniu można prowadzić samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanym firmom lub instytucjom sektora badawczo-rozwojowego. Aby myśleć realnie o dotacji przeprowadzone badania muszą wiązać się ze zgłoszeniem patentowym lub zgłoszeniem wzoru użytkowego, dla którego Urząd Patentowy wystawi dokument pn. „Sprawozdanie o stanie techniki” z kategorią A.
Beneficjentem pierwszej edycji konkursu „Badania na rynek” jest m.in. spółka Elpes, która we współpracy z Infosystems, przeprowadziła prace badawczo-rozwojowe, złożyła wniosek patentowy oraz uzyskała promesę kredytową na budowę zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej u Lublinie. Umożliwiło to pozyskanie dotacji na realizację inwestycji, w wysokości 18 294 080 PLN co stanowiło, aż 70% wartości inwestycji.

Wnioskodawcy powinni pamiętać o tym, iż na unijne dotacje szansę mają wyłącznie projekty
o innowacyjności produktowej lub procesowej w skali minimum polskiego rynku. Premiowane będą przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje. Kolejnym kryterium, szczególnie ważnym dla młodych firm – przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wnioskodawca powinien osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 000 PLN (korzystna zmiana w stosunku do wcześniejszego progu 1 mln PLN).
W ocenie złożonego wniosku najbardziej liczyć się będzie innowacyjność produktu i potencjał rynkowy nowego rozwiązania. Wśród kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu należy wymienić: wydatki na środki trwałe, pozwalające na produkcję i wydatki na wartości niematerialne i prawne
(w tym specjalistyczne oprogramowanie). Dotację można przeznaczyć np. na budowę i wyposażenie hal produkcyjnych. Pamiętać jednak należy, iż koszty zakupu nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych, łącznie nie mogą przekroczyć 20 procent wydatków kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu została obniżona i wynosi aktualnie 6 mln PNL, zamiast 10 mln PLN, co dla wielu firm stanowiło istotną barierę. W projekcie można również sfinansować uzupełniające badania i specjalistyczne usługi doradcze.

W pierwszym konkursie przeprowadzonym w 2015 roku zostało złożone 407 wniosków na kwotę 4,67 mld PLN. Umowę na dofinansowanie podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 84 przedsiębiorstwa na kwotę dotacji w wysokości ok. 960 mln PLN, wśród nich przedstawiciele sektora poligraficzno-opakowaniowego (m.in. Elpes i Proflex), którzy skorzystali z kompleksowej oferty Infosystems S.A..

W drugim konkursie zakończonym we wrześniu 2016 roku, złożonych zostało 197 wniosków na kwotę dotacji 2,51 mld PLN. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie I i II kwartału br.

Kolejny konkurs z działania 3.2.1 POIR – Badania na rynek został ogłoszony w sierpniu b.r. Nabór wniosków potrwa od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Na dotację dla innowacyjnych przedsiębiorców przeznaczono 750 mln PLN. Eksperci Centrum Badawczo- Rozwojowego oraz Departamentu Funduszy Europejskich Infosystems są w stanie pomóc zainteresowanym otrzymaniem dotacji w tym konkursie podmiotom w skutecznym aplikowaniu.

 

3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne

Dotacyjny hit poprzedniego okresu programowania. Przyczyną ogromnego zainteresowania przedsiębiorców konkursem są korzystne warunki – firmy otrzymują tzw. premię technologiczną, która w praktyce oznacza umorzenie nawet 70% kwoty kredytu bankowego.

Idea konkursu polega na udzielaniu przez 18 banków komercyjnych współpracujących z BGK, kredytu na warunkach rynkowych firmom na inwestycję technologiczną polegającą na wdrożeniu nowej, własnej lub kupionej technologii. Po zrealizowaniu inwestycji kredyt ten spłaca BGK z pieniędzy unijnych. Owa spłata części kapitału to właśnie premia technologiczna. W porównaniu z wcześniejszą edycją jeszcze większy nacisk kładziony jest na wysoką innowacyjność projektów. Produkty, usługi lub procesy oparte na wdrożonej technologii powinny się charakteryzować innowacyjnością na minimum krajowym poziomie. W rezultacie realizacji projektu powinny powstać produkty, procesy i usługi nowe lub znacząco ulepszone w porównaniu z dotychczas wytwarzanymi na terenie kraju.

Wysokość premii technologicznej (dotacji) wzrosła do 6 mln zł. Finansowaniem objęte są wydatki ściśle powiązane z wdrożeniem technologii, np. koszty rozbudowy zakładu, środków trwałych (zakup, wytworzenie, montaż, uruchomienie) a także wartości niematerialne i prawne (m.in. systemy informatyczne).

Aby sięgnąć po pieniądze z tej puli, przedsiębiorca musi najpierw znaleźć bank, który podpisał umowę z BGK, uzyskać promesę kredytową, a następnie złożyć w BGK wniosek o premię technologiczną. O jej przyznaniu zdecyduje przede wszystkim innowacyjność technologii, spodziewany rezultat projektu i jego potencjał rynkowy. Na premię technologiczną mogą liczyć tylko projekty rzetelnie i profesjonalnie przygotowane. Atutem konkursu jest też stosunkowo krótki okres oceny wniosków.

W pierwszym naborze z nowej perspektywy, który odbył  się na przełomie 2015 i 2016 roku, wnioski o wsparcie złożyły 494 firmy. Premię technologiczną przyznano aż 200 przedsiębiorstwom na ogólną kwotę 750, 63 mln PLN. Wśród beneficjentów konkursu znalazły się także firmy sektora poligraficznego i opakowaniowego, które skorzystały z kompleksowej oferty Infosystems obejmującej przygotowanie dedykowanych pod inwestycję Klienta- prac badawczo-rozwojowych, w większości przypadków popartych zgłoszeniem patentu lub wzoru użytkowego oraz usług Departamentu Funduszy Europejskich (DFE) obejmujących zarówno kompleksowe przygotowanie dokumentacji jak
i wsparcie w uzyskiwaniu promes bankowych.

W drugim konkursie, w którym nabór zakończył się w październiku 2016 roku, wnioski o wsparcie złożyło 453 przedsiębiorców na kwotę 1,538 mld PLN. Wyniki konkursu spodziewane są już w lutym br. Na dotacje przeznaczono 500 mln PLN.

Kolejny Konkurs został ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 16 stycznia br. Nabór wniosków trwałod 20 lutego 2017r. do 29 marca 2017r. Na dotacje przeznaczono kolejne 400 mln PLN. Planowany jest również czwarty konkurs, który ogłoszony zostanie prawdopodobnie w 1 kwartale 2018 r.

Nie warto czekać – należy zwrócić uwagę, iż przed złożeniem dokumentacji konkursowej, każdy przedsiębiorca musi uzyskać promesę kredytową. Dlatego warto jak najszybciej rozpocząć rozmowy
z bankami – gdyż banki mogą wymagać od firmy różnego rodzaju dokumentów do analizy biznes planu i wydania promesy. Na wykonanie badań do projektu unijnego też należy zarezerwować odpowiedni czas, choć np.  Centrum Badawczo-Rozwojowego Infosystems posiada szereg gotowych wyników prac badawczych, z sektora poligrafii i produkcji opakowań, które  może udostępnić klientom zainteresowanym pozyskaniem dotacji.Ideą nowej perspektywy unijnej jest zbudowanie przez polskie firmy długotrwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o efekty projektów badawczo – rozwojowych co ma zapewnić ich szybki rozwój oraz przejście z kategorii produktów o niskiej marży do produktów wysokomarżowych. Mogą w tym pomóc wyspecjalizowane firmy doradcze.

Perspektywa unijna 2014-2020, to już prawdopodobnie ostatnie rozdanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw – warto z niej skorzystać. Zapraszam do współpracy i skorzystania z naszej kompleksowej oferty.

Sławomir Nowak
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich
INFOSYSTEMS S.A.

 

Mapa pomocy regionalnej określa maksymalny poziom dofinansowania, który mogą uzyskać małe firmy. Firmy średnie i duże mogą otrzymać odpowiednio: o 10% i 20 % mniej dofinansowania.

 

*województwo mazowieckie: poziom dofinansowania różni się w zależności od lokalizacji:
Miasto stołeczne Warszawa:  do 31.12.2017 r. – 35%, potem – 30%;
Podregion warszawski zachodni – 40%
Pozostałe części Województwa Mazowieckiego  – 55%.