Strona głównaZastosowaniaDrukarnie dziełowe

Drukarnie dziełowe

Specyfika produkcji

Książka to najszlachetniejszy, a jednocześnie najbardziej skomplikowany produkt poligraficzny. Dzisiaj, w dobie postępującej cyfryzacji, zmienia się jej tradycyjne przeznaczenie, od książki wymaga się coraz więcej. Nie wystarcza już niska cena i atrakcyjna okładka - książki coraz częściej stają się ekskluzywnymi opakowaniami na materiały multimedialne lub jednorazowymi zabawkami edukacyjnymi. Dzisiaj książka musi konkurować nie tylko z innymi książkami, lecz także z tabletami i e-bookami.

Druk książek odbywa się głównie metodą druku offsetowego arkuszowego lub zwojowego. W przypadku techniki zwojowej spotyka się zarówno książki drukowane z wykorzystaniem coldsetu (produkcja czarno-biała) jak i heatsetu (druk wielkonakładowy, kolorowy). W przypadku produkcji dziełowej równie ważna jak sam druk jest introligatornia. Książki tanie (głównie produkcja w oprawie miękkiej), o dużych nakładach, wymagają wysokiej automatyzacji procesów w celu obniżenia kosztu ich wytworzenia. Także w przypadku książek o wyższym stopniu przetworzenia stale poszukuje się nowych sposobów obniżenia kosztów ich produkcji bez obniżenia ich jakości. Coraz popularniejsze stają się więc nowe rodzaje opraw, takie jak oprawa zintegrowana, oprawa złożona klejona.

Problemy i wyzwania

Produkcja książek to nieustanne poszukiwanie optimum pomiędzy jakością, szybkością realizacji i ceną. Wyzwanie stanowi już samo skalkulowanie kosztów produkcji, na którą w przypadku publikacji o dużej objętości, mogą składać się dziesiątki, czasem nawet setki podprocesów. Sytuację komplikują dodatkowo coraz chętniej stosowane przez wydawców liczne wersje i warianty tej samej książki.

Duża część wydawców zrezygnowała z utrzymywania własnych działów DTP skład i łamanie zlecając działającym na rynku freelancerom. Spowodowało to znaczne skomplikowanie procesu akceptacji materiału do druku - materiały trafiające do drukarni mają bardzo zróżnicowaną jakość, często pliki dotyczące tej samej publikacji są przygotowywane przez różne osoby, a wydawca otrzymane ozalidy traktuje jak materiał do korekty merytorycznej tekstów. Jednocześnie wydłużenie procesu akceptacji materiałów rzadko kiedy powoduje zmianę ostatecznego terminu realizacji produkcji książki.

Jakość książki jest wynikiem pracy wielu osób, a błędy popełnione na wczesnym etapie mogą dać o sobie znać dopiero w momencie wykonywania oprawy, gdy na jakąkolwiek korektę jest już za późno. Na ostateczny efekt mogą mieć wpływ czynniki tak różne jak schemat montażu, warunki przechowywania tektury, użyty przy naświetlaniu form drukowych profil ICC. Dlatego kluczowe znacznie ma sprawny przepływ informacji w drukarni, koordynacja działań różnych działów.

Rozwiązanie

PrintManager (CRM - moduł zarządzania kontaktami z klientem, PLM - techniczne przygotowanie produkcji, PP - planowanie, JA - moduł rejestracji czasu pracu, WMS - magazyn, SA - sprzedaż, BI - analizy strategiczne) + WebClient z rozwiązaniem PrintOnDemand - moduł automatyczego przetwarzania plików graficznych  z obsługą funkcji ozalidów cyfrowych.

System PrintManager to modułowy system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym. System pozwala rejestrować wszelkie istotne z punktu widzenia skuteczności działania istotne informacje, przetwarzać je, udostępniać uprawnionym osobom. System wspiera realizacje procesów w przedsiębiorstwie i pomaga zachować wymagalne procedury porządkując i standaryzując sposób pracy wszystkich użytkowników. Konfiguracja systemu jest na tyle elastyczna, że pozwala uwzględnić i zamodelować w systemie nie tylko procesy produkcyjne, lecz także realizację projektów graficznych, działania marketingowe, procesy reklamacyjne czy dowolne inne procesy o ustalonej ścieżce postępowania - np. związane z realizacją procedur systemów jakości obowiązujących w firmie.

Z punktu widzenia pracowników drukarni wdrożenie systemu PrintManager poprawia organizację pracy, usprawnia przepływ informacji, automatyzuje wykonywanie powtarzalnych czynności. Z punktu widzenia zarządu wdrożenie gwarantuje zachowanie wybranych procedur, zapewnia trwałość informacji w przedsiębiorstwie, zwiększa kontrolę nad działaniami pracowników, daje dostęp do wskaźników informujących o skuteczności prowadzonych działań.

Moduł WebClient zintegrowany z rozwiązaniem PrintOnDemand to autonomiczny system służący do standaryzacji plików produkcyjnych, wyposażony w opcję publikacji i akceptacji ozalidów cyfrowych. Jest to rozwiązane oparte o technologię PuzzleFlow, które można stosować w powiązaniu z używanymi w drukarni rozwiązaniami PrePress lub które można rozbudować do pełnego systemu produkcyjnego zawierającego narzędzia do impozycji, trappingu, redukcji zużycia farb.

Wsparcie podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa

Obsługa klienta, Sprzedaż, Finanse oraz  Magazyn to podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa. W systemie PrintManager realizowane są one z wykorzystaniem modułów ContactManager, ProductManager, Sales oraz WarehouseManager.

ContactManager jest modułem klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) służącym do zbierania informacji o klientach drukarni, zarządzaniem dokumentami oraz organizowaniem pracy w formie projektów. Może być wykorzystany do modelowania i kontroli dowolnych procesów realizowanych w firmie, wymuszając na użytkownikach zachowanie wyznaczonych ścieżek postępowania. Moduł ContactManager zawiera również komplet funkcji systemu DMS (Document Management System - Systemu Zarządzania Dokumentacją): pozwala rejestrować powstające w firmie dokumenty, śledzić zachodzące w nich zmiany, kontrolować wersje dokumentów.

Za obsługę sprzedaży w systemie PrintManager odpowiedzialny jest moduł SalesAssistant. Moduł ten pozwala na rejestrowanie dokumentów sprzedażowych powiązanych ze zleceniami produkcyjnymi dla klientów. Dzięki integracji systemu, większość danych przechodzi z innych modułów, dzięki czemu praca z modułem SA jest maksymalnie uproszczona. Moduł pozwala również na rejestrowanie faktur zakupowych oraz rozliczanie faktur. Ważną cechą modułu SA jest przy tym otwartość na integrację z wieloma popularnymi systemami Finansowo-Księgowymi, co dodatkowo usprawnia przepływ informacji w firmie i automatyzuje realizowane procesy.

Magazyn obsługiwany jest z wykorzystaniem modułu WarehouseManager. Moduł ten kompleksowo obsługuje zarządzenie wieloma magazynami zarówno fizycznymi jak i logicznymi. System ma możliwość obsługi wielu firm, a liczba obsługiwanych dokumentów magazynowych w 100% pokrywa zakres działalności magazynu w każdej drukarni. Magazyn daje możliwość pełnej identyfikację wyrobów, w tym identyfikację zleceń (partii produkcyjnych), z których dostępny na magazynie wyrób pochodzi.

Techniczne przygotowanie produkcji 

Do opisu technologii produkcji w systemie PrintManager służy moduł ProductManager. Jest to moduł klasy PLM (ang. Product Lifecycle Management) wspierający użytkownika od momentu tworzenia kalkulacji ofertowej poprzez automatyczne generowanie ofert, składanie zamówień, aż po wygenerowanie zleceń produkcyjnych. Technologia produkcji jest już wstępnie określona na etapie kalkulacji i na tym etapie są szacowane koszty produkcji. Po ustaleniu ostatecznej technologii wykonania szacowane koszty produkcji są ponownie przeliczane przed uruchomieniem produkcji, co pozwala wychwycić prace o obniżonej rentowności jeszcze przed ich wykonaniem i odpowiednio wcześnie zareagować. Technologia produkcji wyrobów powtarzalnych takich jak etykiety, opakowania czy periodyki o stałej objętości zostaje zapisana przez moduł ProductManager w karcie technologicznej, co pozwala w przypadku wznowień natychmiast uruchomić produkcję z prawidłową technologią.

Planowanie produkcji

Moduł ProductionPlanner umożliwia planiście optymalizowanie produkcji poligraficznej pod kątem wykorzystywanych podłoży i formatów do druku, oraz wszelkich narzędzi takich jak wykrojniki czy matryce do tłoczeń w celu ograniczenia do minimum ilości niezbędnych przezbrojeń maszyny i ograniczenia kosztów produkcji.

PrePress

System PrintManager wspiera procesy prepress śledząc statusy wymaganych do produkcji narzędzi (takich jak wykrojniki, formy fotopolimerowe czy matryce do tłoczeń) i informując o braku gotowości materiałów do zaplanowanych zleceń. Rozwiązanie to pozwala optymalizować procesy prepress dostosowując je do planów produkcyjnych, niezależnie od tego czy narzędzia są wykonywane w drukarni, czy też powstają u podwykonawców. System pozwala również skutecznie rejestrować koszty procesów prepress, niezależnie od sposobu ich realizacji.

W przypadku produkcji dziełowej w obszarze Prepress dedykowanym rozwiązaniem jest moduł WebClient wsparty rozwiązaniem PuzzleFlow PrintOnDemand. Rozwiązanie to daje możliwość wykonania preflightu klientowi drukarni jeszcze przed wysyłką plików co może znacząco przyspieszyć proces akceptacji materiałów do druku. WebClient automatyzuje wiele procesów prepress, jest wyposażony w opcję cyfrowego ozalidu i akceptacji materiałów online. Można go rozbudować do pełnego systemu produkcyjnego prepress wykonującego impozycję i przygotowującego znormalizowane pliki dla RIP naświetlarki.

Press

Operatorzy druku w module JobAcquisitor mają dostęp do szczegółów technologicznych dotyczących wykonywanych operacji. Moduł ten umożliwia rejestrację pracy w czasie rzeczywistym podczas realizacji zlecenia produkcyjnego, co wpływa na sprawniejszą organizację i kontrolę pracy. Operatorzy maszyn mają także możliwość zgłaszania występujących podczas procesu produkcyjnego błędów oraz przerw w produkcji. Zastosowanie modułu SCADA w druku umożliwia wprowadzenie kontroli poprawności nakładów każdego z arkuszy - a w konsekwencji eliminację nękającego wiele drukarń problemu brakującej do nakładu składki.

PostPress

Moduł JobAcquisitor umożliwia rejestrację operacji na produkcji przez operatorów zgodnie ze ścieżką technologiczną określona w zleceniu. Moduł umożliwia rejestrację dowolnych parametrów do operacji. Automatyczne wyliczanie czasu trwania operacji w zależności od liczby osób obsługi dostosowuje operację pod daną zmianę produkcyjną. Rejestracja powstającej makulatury na każdym z procesów powala na optymalizację opracowywanej technologii i stopniową redukcję kosztów produkcji.

Zarząd

Wszystkie moduły systemu PrintManager na bieżąco zbierają dane na temat pracy poszczególnych pracowników oraz działów, zasilają one cyklicznie centralną hurtownię danych, która oprócz danych z systemu PrintManager może agregować informację z innych rozwiązań informatycznych pracujących w przedsiębiorstwie co pozwala na tworzenie precyzyjnych wielopłaszczyznowych analiz strategicznych. Moduł BI umożliwia precyzyjne rozliczanie i sprawdzanie rentowności zleceń łączących na jednym arkuszu drukowym wiele wyrobów gotowych.

Zalety rozwiązania

 • Integracja systemu zarządzania drukarnią PrintManager i produkcyjnych rozwiązań PuzzleFlow daje możliwość pełnej kontroli nad procesem przygotowania produkcji i akceptacji materiałów do druku, które są często kluczowe dla terminowości realizacji zlecenia
 • Unikalne rozwiązanie udostępniające Preflight klientom drukarni nie tylko przyspiesza proces akceptacji materiałów, redukuje także obciążenie działu Prepress drukarni
 • Opis technologii produkcji w systemie jest oparty o diagram operacji, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne określenie nakładów każdego z arkuszy (zależnie od wykonywanych na nim operacji), zaś kolejność operacji w planie można zoptymalizować tak by maksymalnie wykorzystać potencjał parku maszynowego drukarni minimalizując czas realizacji zleceń
 • System PrintManager wymusza zachowanie przyjętych procedur i wprowadzanie kompletu istotnych informacji - co jest szczególnie ważne w przypadku produkcji dziełowej, gdzie istotne informacje są bardzo często rozproszone pomiędzy różnymi działami
 • W systemie istnieje możliwość zamodelowania i kontrolowania dowolnego procesu - od uzgodnienia projektu graficznego okładki po procedury Systemów Jakości takich jak ISO czy GMP
 • Wszystkie dane oraz dokumenty są zapisywane na serwerze, co zwiększa ich bezpieczeństwo - dane gromadzone w jednym miejscu łatwiej jest archiwizować, łatwiej jest również je zabezpieczyć przed dostępem przez osoby niepowołane
 • System PrintManager jest oparty o stabilne, sprawdzone rozwiązania firmy Microsoft dzięki czemu dobrze współpracuje z oprogramowaniem biurowym pakietu Office, a jego zarządzaniem może podjąć się każdy administrator zaznajomiony z rozwiązaniami Microsoft
 • Dzięki architekturze klient-serwer oraz budowie modułowej system jest skalowalny - to znaczy łatwo go dostosować do przedsiębiorstwa o dowolnej wielkości, a rozbudowa systemu nie wymaga wymiany serwera systemu, wystarczy zakup pojedynczych modułów

Korzyści z wdrożenia

 • Wprowadzenie kosztowej metody kalkulacji opartej na normatywach produkcyjnych wszystkich składowych operacji z wykorzystaniem łatwego w użyciu kreatora kalkulacji
 • Usprawnienie i automatyzacja procesu zwolnienia materiałów do druku, znacznie redukująca czas trwania procesu
 • Wprowadzenie wielostopniowego szacowania i kontroli kosztów - na etapie kalkulacji, po opracowaniu technologii i po realizacji zlecenia
 • Wprowadzenie skutecznej metody weryfikacji zachowania obowiązujących na produkcji normatywów wraz z identyfikacją miejsc powstawania makulatury
 • Wprowadzenie skutecznych metod planowania produkcji z uwzględnieniem rozbicia planowania na planowanie pojedynczych arkuszy
 • Optymalizacja procesu zarządzania dostawami surowca dająca gwarancję dostępności potrzebnego surowca bez zwiększania stanów magazynowych
 • Poprawa przepływu informacji wewnątrz firmy