Strona głównaUsługiCentrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe INFOSYSTEMS SA

INFOSYSTEMS SA jest innowacyjną firmą technologiczną, od 17 lat działającą na międzynarodowym rynku przemysłu poligraficznego oraz produkcji etykiet i opakowań. Cechuje ją kompleksowe podejście do kluczowych zagadnień i rozwiązywania problemów występujących w produkcji poligraficznej i opakowaniowej zarówno w dziedzinie technologii jak i zarządzania.

Jako firma typu „high-tech” ukierunkowana na nowe innowacyjne technologie i rozwiązania INFOSYSTEMS nieustannie dba o swój potencjał badawczo—rozwojowy i rozwija go dostosowując do ciągłych zmian oraz pojawiania się nowych narzędzi i możliwości technicznych. Firma bezustannie generuje i wdraża innowacyjne pomysły i rozwiązania, które służą rozwojowi własnych produktów informatycznych i odpowiadają na konkretne zapotrzebowania rynku oraz realizuje zlecenia otrzymane od swoich klientów, których wyniki wykorzystywane są potem do osiągnięcia lub wzmocnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Innowacje te przez fachowców z CBR odpowiednio opisane, udokumentowane bądź zastrzeżone jako wzory użytkowe lub zgłoszenia patentowe stanowią dla drukarni lub producenta etykiet i opakowań doskonały punkt wyjścia i prawdziwą technologiczną przepustkę do pozyskiwania bezzwrotnego wsparcia w ramach funduszy europejskich na strategiczne projekty inwestycyjne.

W ramach wsparcia podjętej misji decyzją zarządu firmy w roku 2011 w Krakowie zostało powołane do życia Centrum Badawczo-Rozwojowe INFOSYSTEMS SA. W CBR zatrudnieni są specjaliści w dziedzinie poligrafii, technologii opakowań, ICT , inżynierii produkcji, inżynierii systemów, chemii i komunikacji z maszynami, w bardzo cenionych na rynku specjalnościach transferu technologii, komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, patentowania, technologii procesów poligraficznych, programowania. W oparciu o wymieniona kadrę CBR prowadzi prace B+R ukierunkowane na rozwój oprogramowania oraz rozwiązań produkcyjnych, w których informatyka może wspierać innowacyjność i tworzyć wartość dodaną. Posiada ono szereg gotowych wyników prac badawczych z sektora poligrafii i produkcji opakowań, które na życzenie może udostępnić klientom zainteresowanym pozyskaniem dotacji. Badania wykonywane przez CBR mogą obejmować następujące przykładowe obszary:

  • Innowacje procesowe, w tym komunikacja B2B, komunikacja z maszynami (automatyzacja produkcji), zmniejszenie materiałochłonności, cyfrowe technologie drukowania i uszlachetniania
  • Innowacje produktowe, w tym inteligentne opakowania, zmiany funkcjonalne wyrobów, metody zabezpieczeń przed kopiowaniem i fałszowaniem, elektronika elastyczna (drukowanie elementów elektronicznych na podłożach stosowanych w poligrafii)
  • Innowacyjne materiały, w tym biodegradowalne materiały opakowaniowe, opakowania dla żywności z warstwą barierową, farby funkcjonalne (przewodzące, termoczułe, itp.), kleje specjalne (bezpieczne, przewodzące, itp.), nanomateriały

 

Oprócz prowadzenia prac B+R i sprzedaży ich wyników specjaliści CBR sporządzają opinie o innowacyjności, przygotowują zgłoszenia patentów i wzorów użytkowych.

CBR korzysta na co dzień w swojej pracy także z możliwości wymiany myśli i doświadczeń z innymi wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi podmiotami i instytucjami, zajmującymi się kwestią rozwoju technologii poligraficznych i rynku produkcji opakowań. W tym celu współpracuje od lat z takimi jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi jak Fraunhofer Institute, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Zachodniopomorski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress Organization.

Dotychczas zrealizowane przez CBR przedsięwzięcia obejmują szerokie spektrum projektów B+R o wysokiej innowacyjności między innymi w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a także projektów partnerskich B+R oraz B2B i projektów międzynarodowych – konsorcjum CIP4.

Z usług CBR z roku na rok chętnie korzysta coraz więcej przedsiębiorców z sukcesem aplikujących o unijne pieniądze. Są wśród nich i takie firmy, które już kilkakrotnie zapewniły sobie unijne dofinansowanie na podstawie zakupionych od CBR nowych innowacyjnych technologii.

Więcej informacji na temat CBR: http://www.cbr.infosystems.pl/