Strona głównaDla inwestorówSpółkaAkcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

 Struktura akcjonariatu
powyżej 5%) 
 Liczba akcji i głosów   Akcjonariat wg
liczby akcji 
 Akcjonariat wg
liczby głosów 
 Mariusz Sosnowski    1 834 000  44,65%   44,65% 
 Tadeusz Sosnowski   704 000  17,14%   17,14% 
 BZ WBK Inwestycje sp. z o.o.   307 987  7,50%   7,50% 
 Pozostali 1 261 089 30,71%  30,71% 
 Razem  4 107 076 100,00%  100,00% 

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1,00 zł. Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 107 076 akcji o łącznej
wartości nominalnej 4 107 076 zł (czterech milionów stu siedmiu tysięcy siedemdziesięciu sześciu złotych), w tym:

Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Akcje wg liczby ogółem    Akcje serii wg
głosów ogółem
A akcje zwykłe na okaziciela 2 620 000  63,79%   63,79% 
B akcje zwykłe na okaziciela 487 076  11,86%   11,86% 
C akcje zwykłe na okaziciela 1 000 000  24,35%   24,35% 
Razem   4 107 076 100,00%  100,00% 
Akcjonariat wg liczby głosów Akcjonariat wg liczby głosów